The Satvik Resort
Shri Kailashmukhi, Bhimtal
Anupam Resorts
Naddi, Dharamshala
Rashi Resorts
Mihani, Chail
Yorks Health Resort
District Panchkula, Pinjore